បញ្ជីឈ្មោះកសិករដែលបានដំាបន្លែសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា

Oct 31, 2023

បើយោងតាមហ្វេបសាយផ្លូវការរបស់ក្រសួងកសិកម្មផ្លូវការបានបង្ហាញថា មានកសិករជាច្រើននាក់បានកំពង់ដាំបន្លែសុវត្ថិភាព សូមមើលពត៌មានលំអិតតាមរយះ Link ខាងក្រោមនេះ។

https://web.maff.gov.kh/organiclist

ប្រភពមកពីក្រសួងកសិកម្ម https://web.maff.gov.kh/organiclist

Posted By Hean Pheap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download The ADSA App Now

Also Available in