ការចុះMOU រវាងstartup កូរេខាងត្បូង និងក្រុមការងារ អេឌីអេសអេ

May 10, 2024

ការចុះអនុសារណះយោគយល់គ្នារវាង startup Cambodia ដែលតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនអេឌីអេសអេខាមបូឌា and Startup South Korea ដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនានិងចែករំលែកបទសោធន៍រវាងstartupដែលមានជំនួញស្រដៀងគ្នាឬដូចគ្នា​ក្នុងប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។

Posted By Hean Pheap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download The ADSA App Now

Also Available in