ការចុះMOU រវាងstartup កូរេខាងត្បូង និងក្រុមការងារ អេឌីអេសអេ

ការចុះអនុសារណះយោគយល់គ្នារវាង startup Cambodia ដែលតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនអេឌីអេសអេខាមបូឌា and Startup South Korea ដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនានិងចែករំលែកបទសោធន៍រវាងstartupដែលមានជំនួញស្រដៀងគ្នាឬដូចគ្នា​ក្នុងប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។

ការចូលរួមការតាំងពិពណ៌អំពីឌីជីថលរបស់ក្រុមការងារអេឌីអេសអេខាមបូឌា

ការចូលរួមតាំងពិពណ៌ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់អេឌីអេសអេខាបូឌា ។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការចូលរួម តាំងពិពណ៌ ក្រុមការងារបានបង្ហាញពីសកម្មការងារសំខាន់ៗដូចជា ការបង្ហាញពីផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាព អត្ថប្រយោជន៍នៃកសិផលសុវត្ថិភាព ជាពិសេសជានេះទៅទៀត ក្រុមការងារបានបង្រៀនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ អេប ។

Download The ADSA App Now

Also Available in