ការចូលរួមការតាំងពិពណ៌អំពីឌីជីថលរបស់ក្រុមការងារអេឌីអេសអេខាមបូឌា

May 9, 2024

ការចូលរួមតាំងពិពណ៌ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់អេឌីអេសអេខាបូឌា ។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការចូលរួម តាំងពិពណ៌ ក្រុមការងារបានបង្ហាញពីសកម្មការងារសំខាន់ៗដូចជា ការបង្ហាញពីផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាព អត្ថប្រយោជន៍នៃកសិផលសុវត្ថិភាព ជាពិសេសជានេះទៅទៀត ក្រុមការងារបានបង្រៀនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ អេប ។

Posted By Hean Pheap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download The ADSA App Now

Also Available in